Günsan Kargo
Numune

Bilgilendirme Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Günsan Elektrik Malzemeleri San.ve Tic. A.Ş. (“Günsan”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilerimiz ve iş ilişkisi içerisinde olduğumuz bağlantılarımız da dahil olmak üzere Günsan ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‘na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesi ve saklanması önceliklerimizdendir.

KVKK uyarınca taşıdığımız ‘’Veri Sorumlusu’’ sıfatı ve bu sorumluluğumuzun bilinci ile kişisel verilerinizin işlenme amaçları, verilerinizin toplanma yöntem ve sebepleri, kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki haklarınız ile bu haklarınızı kullanma yöntemi olan başvuru usul ve esasları ile ilgili sizi aşağıdaki gibi bilgilendirmek isteriz.

1.Kişisel Veri Nedir?

Kişisel Veri, kimliğinize ait kişisel bilgiler (ad, soyadı, TC kimlik numarası vb.) başta olmak üzere adres ve telefon bilgileri, araç ve plaka bilgileri, aile durum bilgileri, IP adresi, banka hesap bilgileri gibi sizinle ilişkilendirilebilir nitelikteki her türlü bilgiyi (“Kişisel Veri”) ve bunun bir özel türü olan Özel Nitelikli Kişisel Veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz gibi hassas nitelikli kişisel verileri (“Özel Nitelikli Kişisel Veri”) ifade eder. Bu sayfada Kişisel Verileriniz için yaptığımız açıklamalar, Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizi de kapsamaktadır.

2.Hangi Kişisel Verilerinizi Topluyoruz?

Günsan olarak gerektiği hallerde KVKK’ya uygun olarak müşterilerimize, platform kullanıcılarımıza (internet / mobil sitelerimiz ve uygulama kullanıcıları), ziyaretçilerimize, çalışanlarımıza, çalışan adaylarımıza ve iş bağlantılarımıza (bayi, tedarikçi, alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanları dahil olmak üzere) ait Kişisel Verileri toplamaktayız. Topladığımız Kişisel Verileri aşağıdaki gibi detaylandırabiliriz:

 • –Kimlik Verileri: Müşterilerimizden, platform kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, iş bağlantılarımızdan (bayi, tedarikçi, alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarından) topladığımız ad, soyadı, T.C. kimlik numarası, araç plaka bilgisi, kimlik fotokopisi gibi kişinin kimliğine dair verilerdir.
 • –İletişim Verileri: Müşterilerimizden, platform kullanıcılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, iş bağlantılarımızdan (bayi, tedarikçi, alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarından) topladığımız telefon numarası, adres, e-posta adresi gibi kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan verilerdir.
 • –Aile Bireylerine ait Veriler: İlgili mevzuat gereği ve/veya Şirketimiz veya ilgili kişinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız ilgili kişinin aile bireyleri ve yakınları hakkında verilerdir.
 • –Finansal Veriler: Şirketimizin veri sahibi ilgili kişi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkiye göre müşterilerimizden, platform kullanıcılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, iş bağlantılarımızdan (bayi, tedarikçi, alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarından) topladığımız ücret, maaş bilgisi, ödeme bilgisi, banka hesap bilgisi gibi verilerdir.
 • –Özlük Verileri: Çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız Şirketimiz ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olan her türlü kişisel veridir.
 • –Fiziksel Mekân Güvenlik Verileri: Ziyaretçilerimizden, çalışanlarımızdan, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından fiziksel mekâna girişte ve mekanın içerisinde kalış sırasında alınan güvenlik ve kamera kayıtları gibi kişisel verilerdir.
 • –Görsel / İşitsel Veriler: Fiziksel mekân güvenlik bilgileri kapsamına girmeyen ve müşterilerimizden, platform kullanıcılarımızdan, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, iş bağlantılarımızdan (bayi, tedarikçi, alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarından) ve diğer üçüncü kişilerden topladığımız fotoğraf, ses ve görüntü kaydı gibi kişisel verilerdir.
 • –İletişim ve Şikâyet Yönetimi Verileri: Şirketimize yönelik her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinde müşterilerimizden, platform kullanıcılarımızdan, iş bağlantılarımızdan (bayi, tedarikçi, alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarından) elde edilen kişisel verilerdir.
 • –Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Müşterilerimizden, ziyaretçilerimizden, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum yetkili ve çalışanlarından topladığımız KVKK’nın 6. maddesinde belirtilen sağlık verileri, biyometrik veriler (ses ve görüntü kayıtları), din ve ceza mahkumiyeti bilgisi gibi verilerdir.
 • –Diğer Veriler: Müşterilerimizden, platform kullanıcılarımızdan, ziyaretçilerimizden, çalışanlarımızdan, çalışan adaylarımızdan, iş bağlantılarımızdan (bayi, tedarikçi, alt yüklenici gibi her türlü iş ilişkisinde bulunduğumuz kurum hissedar, yetkili ve çalışanlarından) ve diğer üçüncü kişilerden topladığımız teknik işlem güvenliği için işlenen veriler, hukuki işlem bilgileri, müşteri işlem bilgileri, çerezler ve diğer vasıtalar ile otomatik yollar ile toplanan verilerdir.

3.Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle ve Hukuki Sebeplerle Topluyoruz/İşliyoruz?

Kişisel Verilerinizi aşağıdaki başlıca amaç ve yöntemlerle ve bunlara ileride eklenebilecek sair kanallar vasıtasıyla otomatik yahut otomatik olmayan yollarla, sesli, sözlü, yazılı veya elektronik şekilde toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi internet ve mobil platformlarımız (internet / mobil sitelerimiz ve uygulamalarımız), çeşitli sosyal medya mecralarında Günsan adına işletilen sosyal medya hesaplarımız üzerinden , e-posta, telefon, kısa mesajlar (“SMS”) , multi medya mesajları (“MMS”), basılı ve elektronik formlar dahil sair iletişim yöntemleri kanalıyla, Günsan lokasyonunda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla, Günsan satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında şahsınızla veya yetkilisi olduğunuz firmanızla imzaladığımız Sözleşmeler, sunulan ticari teklifler, belgeler, yazışmalar, yaptığımız müşteri ziyaretleri kapsamında tarafınızca verilen kartvizit ve sair belgeler aracılığıyla, Günsan’ın grup şirketleri, iş bağlantıları, bayi ve satış kanalı, üretici firmalar veya hizmet/ürün tedarik ettiği firmalar gibi üçüncü kişiler kanalıyla ve Ticaret sicili gibi kaynaklar da dâhil olmak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemler ile toplamaktayız. Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeye izin vermesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumundayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel Verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Günsan olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Kişisel Verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

Günsan olarak işlediğimiz tüm Kişisel Verileri, KVKK ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ortadan kalkmadığı müddetçe gerekli tüm idari ve teknik tedbirler almak suretiyle muhafaza etmekteyiz.

4.Kişisel Verilerinizi Ne Amaçla işlemekteyiz?

Topladığımız Kişisel Verilerinizi niteliğine göre aşağıdaki genel amaçlarla işlemekteyiz:

 1. Günsan tarafından akdedilen sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, sunulan ürün ve hizmetlerin temini, üretimi, satış ve teslimat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve bunlardan sizleri faydalandırmak için gerekli çalışma ve değerlendirmelerin yapılması, satış sonrası destek hizmetlerinin gerçekleştirilmesi
 2. Tüketici mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin takibi ve gerçekleştirilmesi ile tüketici başvurularının cevaplanması
 3. Müşteri ve tüketici gibi ilgili kişilerin talep ve şikayetlerinin takibi, değerlendirilmesi ve destek hizmetlerinin verilmesi, müşteri memnuniyeti yönetimi ve bu kapsamda planlama, istatistik ve memnuniyet anketlerinin uygulanması
 4. Daha iyi ve güvenilir ürün ve hizmet verebilmek ve sürdürülebilirliği sağlamak için kalite değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının yapılması, tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisinde bulunduğumuz kişilerin denetimi
 5. Günsan tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülerek tanıtım, promosyon, kampanya, teklif, etkinlik ve benzeri konularda ve yeni ürün ve hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapılması, kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 6. Pazarlama ve CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) çalışmalarının yürütülmesi
 7. Kurumsal iletişim ve bu kapsamda sair etkinlik ve davetlerin düzenlenmesi ve bunlar hakkında bilgilendirme yapılması, pazar araştırma çalışmalarının yürütülmesi
 8. Müşteri ve iş bağlantılarımızın kullanımına sunduğumuz dijital platformların iyileştirilmesi ve platform kullanıcılarına verimli ve kişiselleştirilmiş deneyim sunmak amacıyla kullanıcıların sayısı, tipi, ziyaret sıklığı, davranışları, coğrafi konumları ve benzeri istatistiklerin çıkartılması, platform (internet ve mobil site ve uygulamalar) kullanıcılarının ilgi alanı ve ihtiyaçlarına göre kişiye özel içerik, kampanya ve reklam sunulması, bu amaçla çerez kullanılması
 9. Günsan ve Günsan ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların planlanması, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması, bayi/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) gibi iş bağlantılarını değerlendirme ve denetim süreçleri, hukuki uyum süreci gibi.)
 10. Yasal hakların kullanılması, hukuki ilişkinin sona ermesinden sonra işlem geçmişine ilişkin bilgilerin uyuşmazlık halinde delil olarak kullanılması
 11. Günsan’ın ticari, hukuki ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması
 12. Günsan’ın insan kaynakları, muhasebe/finans politikalarının yürütülmesi
 13. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi
 14. Yurtiçi ve uluslararası mevzuata uyum, kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen bilgilerin temini, raporlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.

5.Kişisel Verilerinizi 3.kişilere ve/veya Yurtdışına Aktarıyor muyuz?

Topladığımız kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz hukuki sebeplerin varlığı halinde ve belirtilen amaçlar doğrultusunda; Şirketimiz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için yurt içi ve/veya yurt dışında bulunan grup şirketlerimize, Şirketimize hizmet sunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, sigorta şirketlerimize, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, Şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, barındırma, yazılım, bulut bilişim vb.) alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, KVKK kapsamında düzenlenen hükümlere uygun olmak şartıyla aktarabiliriz. Günsan olarak kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edileceğini ve hukuka aykırı bir şekilde işlenmeyeceğini taahhüt etmekteyiz.

6.Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

Günsan bünyesinde işlenmekte olan verilerinize ilişkin olarak aşağıda sayılan haklarınızın bulunduğunu belirtmek isteriz:

 1. Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel Verileriniz işleniyorsa bunlara ilişkin bilgi edinme,
 3. Kişisel Verilerinizin işlenme amacının ne olduğu ve kişisel verilerinizin amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Varsa yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin kimler olduğunu ve hangi verilerin aktarıldığını öğrenme,
 5. İşlenen Kişisel Verilerin eksik veya yanlış olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. Kişisel Verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. Kişisel Verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Kişisel Verilerinizin güncelliğini kaybetmesi halinde, işlenmiş olunan Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 8. İşlenen Kişisel Verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

7.Kişisel Verilerinize İlişkin Talepleriniz için Başvuru

Kişisel Verilerinize ilişkin taleplerinizi, aşağıda yer alan başvuru formunu doldurup yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza veya tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz vasıtasıyla Şirketimize iletebilirsiniz.

Günsan, kendisine yöneltilen talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi sebebiyle bir maliyet doğması hâlinde yalnızca Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücretleri sizden talep edebiliriz.

Başvuru formu için lütfen buraya tıklayınız.

Günsan’a yöneltilen talepler sonucunda, talepleri kabul edebilir veya gerekçesini açıklamak suretiyle reddedebilir ve bu cevabı yazılı olarak veya elektronik ortamda talepte bulunan kişiye iletebiliriz. Talebin kabul edilmesi halinde, Günsan olarak derhal talebin gereğini yerine getirmekle yükümlüyüz.

Günsan’a yöneltmiş olduğunuz taleplerin tarafımızdan reddedilmesi, verilen cevaptan memnun kalmamanız veya cevap verilmemesi halinde, cevabın tarafınıza bildirildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve cevap verilmemesi halinde 30 (otuz) günlük sürenin sonundan itibaren 30 gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

8.Veri Sorumlusu Kimlik Bilgileri

İşbu aydınlatma metni, Türkiye’de kurulu ve aşağıda bilgileri verilen Günsan Elektrik Malzemeleri San.ve Tic. A.Ş. tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ilgili veri sahibi kişilere hitaben düzenlenmiştir:

Günsan Elektrik Malzemeleri San.ve Tic. A.Ş.

Osmangazi Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:29 Sancaktepe İstanbul

Mersis No: 0438039000000018

Tel: +90 444 0 568

Fax:+90 (0216) 311 59 59

Email:gunsanelektrik.hukuk@hs01.kep.tr